Најчесто поставено прашање

Добродојдовте

Списание за теорија и пракса во осигурувањето МК ОСИГУРУВАЊЕ бр.5 Тема на бројот Измами во сообраќајни несреќи
Спогодбата за заштита на посетители, која на 28.04.2016г., во Белград, беше потпишана помеѓу Здружение на осигурувачи на Р.Србија и Национално биро за осигурување на Р.М
Согласно Заклучокот на Стручниот колегиум на НБО од 05.01.2016 година во продолжение се објавени: 1. Тарифа на премии за осигурување на сопствениците на моторни возила
Националното биро за осигурување имајки ja во предвид потребата за информирање на јавноста за работењето и резултатите на осигурителната индистрија во Република 
Списание за теорија и пракса во осигурувањето МК ОСИГУРУВАЊЕ бр.5 Тема на бројот Неосигураните возила-Институционален бизнис проблем
Списание за теорија и пракса во осигурувањето МК ОСИГУРУВАЊЕ бр.2 Тема на бројот Договор за осигурување-Правна рамка на системот на осигурување
Списание за теорија и пракса во осигурувањето МК ОСИГУРУВАЊЕ бр.3 Тема на бројот Европски извештај-Шаблонизирана постапка за решавање на штета
Списание за теорија и пракса во осигурувањето МК ОСИГУРУВАЊЕ бр.4 Тема на бројот Трендови-патничко осигурување, анкета- Друштвата за осигурување и односот кон клие
Националното биро за осигурување имајки ja во предвид потребата за информирање на јавноста за работењето и резултатите на осигурителната индистрија во Република
На 9-ти октомври 2015 г. во Сараево, БиХ, се одржа 19-та седница на Националните бироа од Југоисточната група при Советот на Бироа. По свеченото отворање од страна на г-ѓ
Претходна123Следна